Transparantie over privacy

Binnen de Eben Haëzerschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacy beleid van de school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouder(s)/voogd(en) (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

Digitaal administratiesysteem 
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitaal administratiesysteem Parnassys. Ook de vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in dit systeem. Parnassys is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van stichting Kopwerk, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie.

Digitale leermiddelen
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. 

Rechten van leerlingen en ouder(s)/voogd(en)
Ouder(s)/voogd(en) hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor onze school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of voor het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.

In de privacyverklaring op onze website kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens en wat de rechten zijn van leerlingen en 
ouder(s)/voogd(en). Deze privacyverklaring is met instemming van de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR)* vastgesteld.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouder(s) /voogd(en) mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Met vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de schooldirecteur. 

Basispoort
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maken we gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de leerkracht weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling gegevens nodig. Er is met Basispoort een overeenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling gegevens. Via Basispoort worden er geen leer- of toets resultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

* De Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor alle, of voor een meerderheid van de scholen van onze stichting.