Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen.
Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad, die het overleg tussen beide groepen regelt.
De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit vier leden. Twee leden worden gekozen uit en door de ouders en twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. 

De MR behandelt onderwerpen, die het schoolbeleid betreffen zoals: de huisvesting van de school, de groepenverdeling, het schoolformatieplan, de schoolbegroting en de algemene gang van zaken in en om de school.
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leraren, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen, die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten.

Leden van de MR zijn:

Oudergeleding

Cynthia Tijssen en Fieke Soutberg

Teamgeleding

Lieke Volkers en Barry Doddema